Aktuálne

Naša misia

Už viac ako 20 rokov stojíme na strane spravodlivosti a bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech. Našimi strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných a justícia. Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä právne nástroje.


Niektoré naše projekty


Biela Vrana


Sudcovská etika


Za dobrú voľbu


Združenie VIA IURIS spúšťa projekt „Prvá Právna Pomoc“

16. Dec. 2011

Občianske združenie VIA IURIS a spolupracujúci právnici pripravili bezplatný internetový manuál "Prvá právna pomoc", ktorý je určený všetkým - jednotlivcom ako aj občianskym iniciatívam či iným zoskupeniam. Zámerom manuálu je poskytnúť návod pri riešení právnych problémov, ktoré vznikajú pri realizácií práv alebo pri ochrane verejného záujmu. Situácie, ktoré riešia aktívni občania na rôznych miestach, sú často veľmi podobné a ich zdieľanie môže pomôcť k ich efektívnemu riešeniu.

Projekt vyplýva z misie občianskeho združenia VIA IURIS, ktoré sa dlhodobo venuje presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva, Za ten čas už právnici VIA IURIS nazbierali veľa skúseností a informácií, o ktoré sa chcú formou manuálu podeliť s verejnosťou. Manuál, ktorý je dostupný na web stránke VIA IURIS, prináša aj popis úspešných prípadov či použiteľných vzorov podaní.

Manuál "Prvá právna pomoc" je členený na tematické moduly. Jednotlivé moduly obsahujú právny komentár k vybraným témam, popisujú priebeh konaní, poskytujú prehľad použiteľných právnych prostriedkov. Rovnako odpovedajú na často kladené otázky, poukazujú na úspešné prípady, judikatúru a ponúkajú vzory podaní, či argumentáciu pri konkrétnych problémoch.

Projekt Prvá právna pomoc pritom neslúži na poskytovanie klasickej právnej pomoci, ale má umožniť zdieľanie skúseností v oblastiach, ktorým sa združenie venuje.

Manuál „Prvá právna pomoc“ sa venuje nasledovným témam:

1. Prístup k informáciám

2. Založenie občianskeho združenia

3. Zvolanie zhromaždenia

4. Zastrašovanie či ohrozovanie aktivistov

5. Petícia – jej príprava a právne súvislosti

6. Práva účastníka konania

7. Investičné zámery (celkový pohľad na územné konanie, jeho povoľovanie)

8. Nefungujúca samospráva

9. Nekonajúce úrady

10. Vyvlastňovanie

11. Rušenie hlukom

VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva.

Pre viac informácií, kontaktujte prosím:

Mgr. Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS, mobil: 0904 219 352, email: babiakova@babiakova.sk

Martin Štoffa, výkonný riaditeľ VIA IURIS, mobil: 0903 557 518, email: stoffa@viaiuris.sk


uvRealizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné VIA IURIS - CENTRUM PRE PRÁVA OBČANA.

VIA IURIS 

sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0948 158 393 

korešpondenčná adresa a regionálna kancelária: Holubyho 37, 902 01 Pezinok, tel.: 0948 684 676

e-mail: info@viaiuris.sk