Aktuálne

Naša misia

Už viac ako 20 rokov stojíme na strane spravodlivosti a bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech. Našimi strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných a justícia. Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä právne nástroje.


Niektoré naše projekty


Biela Vrana


Sudcovská etika


Za dobrú voľbu


Volebná ponuka politických strán v oblasti justície

06. Mar. 2012

Združenie VIA IURIS zanalyzovalo volebné programy v oblasti súdnictva tých politických strán, ktoré majú podľa dlhodobých prieskumov verejnej mienky šancu uspieť vo voľbách. 

Združenie VIA IURIS porovnalo ponuku jednotlivých politických strán v oblasti súdnictva podľa nasledovných oblastí:

Personálne aspekty justície

Túto oblasť vníma ako najväčší problém strana SaS, ktorá jej venuje pomerne rozsiahly priestor, kde sa dotýka otázok výberu nových sudcov, ich vzdelávania, osobnostných kritérií na výkon ich povolania, ako aj možnosti pozbavenia ich funkcie. Personálnu obmenu sudcovského stavu chce dosiahnuť aj KDH. SDKÚ-DS v jednej vete zdôrazňuje etický rozmer sudcovského povolania a strana SMER-SD všeobecne uvádza, že chce zosúladiť právnu úpravu statusu sudcov s medzinárodnými štandardmi. Ostatné strany túto oblasť nezmieňujú.

Pokračovanie/prerušenie začatých reforiem v súdnictve

Jednoznačne za pokračovanie, resp. udržanie reforiem začatých súčasným vedením Ministerstva spravodlivosti SR sa vyjadrilo SDKÚ-DS a hnutie Obyčajní ľudia a Nezávislé osobnosti (OĽ-NS). Naopak, strana SMER-SD chce prehodnotiť neústavné zásahy do justičného systému vykonané súčasnou vládou.

Disciplinárna zodpovednosť

Témou disciplinárnych konaní sa zaoberá len strana SaS a to troma návrhmi čiastkových zmien.

Rýchlosť súdneho konania, elektronizácia a materiálne vybavenie súdov

S výnimkou hnutia OĽ-NS sa každá zo strán tejto oblasti venuje v relatívne širokej miere. Dá sa konštatovať, že rýchlosť a efektívnosť súdneho konania, materiálne a technické vybavenie a elektronizácia súdov a súdneho procesu je politickými stranami v súčasnosti vnímaná ako najväčší problém súdnictva a každá zo strán navrhuje aspoň čiastkové riešenia týchto problémov.

Inštitucionálne aspekty justície

Najrozsiahlejšiu časť týkajúcu sa inštitucionálnych otázok má v programe strana SaS, ktorá chce presadzovať posilnenie sudcovskej samosprávy a zvýšenie špecializácie sudcov, vrátane vytvorenia Najvyššieho správneho súdu. KDH chce iniciovať diskusiu o bezpečnostných previerkach na miesta sudcov, alebo ich priamej voľby a SDKÚ-DS bude presadzovať ústavné zmeny, ktoré oddelia predsedu Súdnej rady od predsedu Najvyššieho súdu, zreformujú Najvyšší súd a obmedzia politický vplyv na Ústavný súd. Hnutie OĽ-NS by chcelo posilniť správne súdnictvo. Ostatné strany sa k tejto oblasti nevyjadrujú.

Pre úplnosť je potrebné ešte uviesť, že strany majú v programoch body týkajúce sa súdnictva, ktoré sú rôznorodého charakteru a nedajú sa podradiť pod žiadnu z vyššie uvedených oblastí.

Ako uvádza Zuzana Čaputová, advokátka spolupracujúca so združením VIA IURIS: „Vzhľadom na kriticky nízku mieru dôvery slovenskej verejnosti v súdnictvo nepovažujeme materiálne vybavenie súdov a dĺžku konaní za najzávažnejší problém. Tejto téme venovali politické strany neporovnateľne viac pozornosti než napríklad zodpovednosti sudcov a sudcovskej etike.“

Téme súdnictvo sa venuje takmer každý z volebných programov politických strán, avšak v rôznej miere. Z hľadiska rozsahu a teda dôrazu na túto tému najhoršie obstála strana SMK (volebný program sa k tejto téme nevyjadruje) a 99 % – Občiansky hlas (téma súdnictvo je obsiahnutá v jednej všeobecnej vete). Naopak relatívne veľký rozsah je téme súdnictvo venovaný stranami SaS a KDH.

Strana SNS nemá aktuálny volebný program na svojich internetových stránkach zverejnený.

Vybrané časti z volebných programov strán týkajúce sa súdnictva, je možné nájsť tu.

VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva. 

Pre viac informácií, kontaktujte prosím:

Miriam Kejzlarová, email: media@viaiuris.sk, tel. 0907 353 683

VIA IURIS 

sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0948 158 393 

korešpondenčná adresa a regionálna kancelária: Holubyho 37, 902 01 Pezinok, tel.: 0948 684 676

e-mail: info@viaiuris.sk