Aktuálne

Naša misia

Už viac ako 20 rokov stojíme na strane spravodlivosti a bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech. Našimi strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných a justícia. Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä právne nástroje.


Niektoré naše projekty


Biela Vrana


Sudcovská etika


Za dobrú voľbu


Štefan Harabin prispieva k nedôveryhodnosti súdnictva

19. Júl. 2013

VIA IURIS dnes zverejnila výsledky reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu agentúry FOCUS. Takýto prieskum ešte na Slovensku nebol zadaný. Nízka dôveryhodnosť súdnictva je dlhodobým vážnym problémom Slovenskej republiky.

„VIA IURIS považuje výsledky kvantitatívneho reprezentatívneho prieskumu za dôležitú spätnú väzbu verejnosti najvyššiemu predstaviteľovi justície,“ zdôraznil Milan Šagát z VIA IURIS. Na Slovensku je dlhodobo marginalizovaný význam nedôvery verejnosti v súdnictvo. V zahraničí je pritom dôveryhodnosť súdnictva považovaná za základ sudcovskej nezávislosti. Napríklad v Kanade je klesajúca dôvera verejnosti voči súdnictvu dôvodom, pre ktorý si sudcovia zvyšujú nároky na svoje správanie, napríklad v podobe etických kódexov.

Základné zistenia prieskumu týkajúce sa Štefana Harabina:

• Viac ako polovica respondentov (58%) vyjadrila súhlas s názorom, že predseda Najvyššieho súdu SR, Štefan Harabin, prispieva skôr k nedôveryhodnosti súdnictva na Slovensku.

• Opačný názor, teda že Š. Harabin prispieva k dôveryhodnosti súdnictva, vyjadrili iba 3% opýtaných.

• Približne pätina respondentov (22%) sa priklonila k názoru, že súčasný predseda Najvyššieho súdu nemá vplyv na dôveryhodnosť súdov.

• Takmer pätina opýtaných (17%) sa k danej otázke nevedela vyjadriť.

VIA IURIS už v máji 2013 zverejnila časť výsledkov tohto prieskumu o postojoch verejnosti k súdnictvu, z ktorého vyplýva, že nedôveru k slovenským súdom prejavili viac ako dve tretiny respondentov (69%). V očiach verejnosti teda vysoko prevažuje nedôvera k súdom na Slovensku nad dôverou voči nim.

Začiatkom júna 2013 vydala Európska komisia hodnotiacu správu o stave súdnictva v krajinách Európskej únie. Z hľadiska vnímania sudcovskej nezávislosti sa Slovensko ocitlo na chvoste EÚ. Podľa VIA IURIS zvýšenie dôvery verejnosti v slovenské súdnictvo posilní aj jeho nezávislosť.

Doplňujúce informácie:

Celý text výsledkov unikátneho prieskumu z apríla 2013 nájdete na stránke VIA IURIS.

Správa Európskej komisie o súdnictve, 2013.

VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva.

Pre viac informácií kontaktujte prosím: Milan Šagát, poverený riadením VIA IURIS.

Ak je Vám sympatické, ako sa VIA IURIS venuje slovenskému súdnictvu, zvážte podporu našich aktivít prostredníctvom portálu darujme.sk

VIA IURIS 

sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0948 158 393 

korešpondenčná adresa a regionálna kancelária: Holubyho 37, 902 01 Pezinok, tel.: 0948 684 676

e-mail: info@viaiuris.sk