Aktuálne

Naša misia

Už viac ako 20 rokov stojíme na strane spravodlivosti a bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech. Našimi strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných a justícia. Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä právne nástroje.


Niektoré naše projekty


Biela Vrana


Sudcovská etika


Za dobrú voľbu


Súdna rada nechce etiku

28. Okt. 2013

Súdna rada SR urobila ďalší krok späť - na svojom poslednom rokovaní rozhodla o vypustení vzdelávania budúcich sudcov o etike. VIA IURIS vyzýva Súdnu radu SR, aby tento krok prehodnotila. Justícia na Slovensku aj v tejto oblasti kráča proti trendu vyspelých európskych krajín, kde je vzdelávanie v etike súčasťou budovania dôveryhodného a vzdelaného sudcovského stavu.

Napríklad v susednom Rakúsku je vzdelávanie v profesijnej etike zaradená ako predmet do vzdelávania uchádzačov o úrad sudcu. V týchto kurzoch sa uchádzači stretnú s prednáškami, vysvetľovaním zásad a diskutujú o možných etických dilemách. Rovnako vo Francúzsku Národná sudcovská škola zaviedla etiku ako vzdelávací modul pre budúcich sudcov a prokurátorov. Podobne je to so vzdelávaní v sudcovskej profesijnej etike aj v Maďarsku či v Rumunsku. Rovnakou cestou sa vydalo aj Nemecko a dlhodobú tradíciu majú krajiny ako Veľká Británia, Kanada a USA.

Na poslednom rokovaní Súdnej rady SR (24.-25.9.2013 na Teplom vrchu) došlo k presnému opaku. Súdna rada na návrh riaditeľa Justičnej akadémie schválila zmenu v obsahovej náplni prípravného vzdelávania, ktorou sa z fázy prípravného vzdelávania vypustí aj téma etiky. Znamená to, že sudcovská etika úplne vymizne z procesu vzdelávania tých, ktorí majú absolvovať odbornú justičnú skúšku.

Súdna rada tak rozhodla v situácii, kedy súčasný etický kódex sudcov nedáva sudcom odpovede na mnohé konkrétne otázky a nie je pre nich pomôckou v etických dilemách. Tento všeobecne formulovaný dokument má už takmer 13 rokov, nie je aktualizovaný a je stručný v porovnaní s podobnými materiálmi v európskych krajinách. V štandardných demokraciách býva etický kódex základom dobrého systému profesijnej etiky sudcov, spolu s pravidelným vzdelávaním a Etickou komisiou.

Napokon, rozhodnutie vypustiť z prípravy sudcov etiku urobili členovia Súdnej rady v období, keď viac ako dve tretiny občanov Slovenskej republiky nedôverujú súdnictvu*. Z ďalšieho prieskumu zároveň vyplýva, že väčšina respondentov (až 77%) súhlasí s tým, aby požiadavky na etiku správania sudcov boli upravené v podrobnejších etických pravidlách. „Sme krajinou, kde je podceňovaný význam sudcovskej j etiky. Je úplne ignorovaný fakt, samozrejmý v zahraničí, že pozornosť venovaná etike má priamy vplyv na mieru dôvery verejnosti. Tá je zase považovaná za základný kameň sudcovskej nezávislosti. Je to veľké nepochopenie obsahu a významu profesijnej etiky,“ dopĺňa Zuzana Čaputová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS, ktorá sa téme sudcovskej etiky dlhodobo venuje.

VIA IURIS sa téme sudcovskej etiky venuje od roku 2011. V máji 2013 sme o nej diskutovali s účastníkmi odbornej konferencie z radov sudcov zo všetkých stupňov súdov, ako aj s právnikmi z iných profesií z celého Slovenska. Účastníci sa zhodli na potrebe opätovne otvoriť tému sudcovskej profesijnej etiky a vrátiť ju do hry. Nimi vyjadrená objednávka je naliehavá vzhľadom na nízku mieru dôvery verejnosti v súdnictvo, ako aj na konkrétne prípady neetického správania sudcov z nedávnej minulosti. Účastníci v máji vyzvali Súdnu radu SR, aby prinajmenšom otvorila diskusiu o potrebe schválenia nového etického kódexu, diskusiu o vytvorení etickej komisie, a aby pri určovaní obsahovej náplne vzdelávania sudcov kládla dôraz na vzdelávanie v etike. Zároveň vyzvali Justičnú akadémiu Slovenska, aby realizovala pravidelný program vzdelávania v etike.

Doplnkové informácie:

Téma sudcovskej etiky patrí k prioritám odbornej činnosti VIA IURIS: V marci 2013 sme vydali publikáciu Profesijná etika sudcov v etických kódexoch, judikatúre a stanoviskách etických poradných komisií. Je unikátna v českom i slovenskom kontexte, keďže prináša konkrétne príklady etických dilem sudcov a ich možných riešení. Stala sa vyhľadávanou pomôckou pre sudcov, ktorí pri výkone svojho povolania hľadajú odpovede na praktické otázky týkajúce sa etického rozmeru ich konania.

Publikácia názorne pracuje s konkrétnymi situáciami, upravenými vo viacerých kódexoch (napr. vzorový kódex Európskej siete súdnych rád, Kanadského etického kódexu, Príručka správania sa sudcov Veľkej Británie a Severného Írska, Etického kódexu sudcov Litovskej republiky a Bangalórskych zásadách správania sudcov).

Sudcovská etika a potreba etického kódexu boli i ústrednou témou konferencie z cyklu Prístup k spravodlivosti: Bariéry a východiská, ktorá sa uskutočnila v máji 2013 za účasti sudcov z celého Slovenska. Jedným zo záverov konferencie je výzva adresovaná Súdnej rade SR, aby otvorila diskusiu o potrebe schválenia nového etického kódexu, diskusiu o vytvorení etickej komisie, a aby pri určovaní obsahovej náplne vzdelávania sudcov kládla dôraz na vzdelávanie v etike.

Publikácia je dostupná na webovej stránke VIA IURIS.

*Ide o kvantitatívny reprezentatívny prieskum o postojoch verejnosti k súdnictvu, ktorý pre VIA IURIS uskutočnila agentúra FOCUS v apríli 2013. Jeho celé znenie nájdete na webe.

VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva.

VIA IURIS. Máme prvých dvadsať rokov. Skúseností, záujmu, vytrvalosti.

VIA IURIS 

sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0948 158 393 

korešpondenčná adresa a regionálna kancelária: Holubyho 37, 902 01 Pezinok, tel.: 0948 684 676

e-mail: info@viaiuris.sk