Ako založiť občianske združenie?

Právo slobodne sa združovať zaručuje Ústava SR v čl. 29. Obmedziť výkon tohto práva je možné len v prípadoch, ktoré určuje zákon a ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných.

Výkon združovacieho práva podrobnejšie upravuje zákon č. 83/1990 Zb o združovaní občanov.

Základný manuál

Čo je občianske združenie a ako vzniká? » Občianske združenie je právnickou osobou. Znamená na to, že… Čítať ďalej…

Registrácia združenia a možné problémy » Po predložení návrhu a stanov začne Ministerstvo vnútra SR konanie o registrácii združenia. Pri tom môže nastať niekoľko situácií… » Čítať ďalej…

Zánik združenia » Združenie môže zaniknúť dvoma spôsobmi – dobrovoľne (rozpustením alebo zlúčením s iným združením) alebo mocensky (právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení). Čítať ďalej…

Zmena stanov » Ak príslušný orgán združenia v súlade so stanovami rozhodne o zmene stanov, túto je potrebné v lehote 15 dní oznámiť ministerstvu vnútra. K oznámeniu sa priloží text zmeny v dvoch vyhotoveniach spolu s kolkom v hodnote 16,50 €. Čítať ďalej…

Občianske združenie a EIA » Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA zákon) v § 26 upravuje postavenie občianskeho združenia založeného za účelom ochrany životného prostredia. Čítať ďalej…

Ďalšie informácie

Vzory podaní » Otázky a odpovede » Praktické príklady prípadov » Užitočné odkazy » Súvisiace právne predpisy