Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. proces EIA – z anglického Environmental Impact Assessment) znamená prvý krok k povoleniu a následnej realizácii činnosti, ktorá môže výrazne ovplyvniť životné prostredie a zasiahnuť do kvality života miestnych ľudí – iba takéto činnosti totiž podliehajú procesu EIA.

Predmetom posudzovania podľa zákona o EIA je aj posudzovanie vplyvov strategických  dokumentov na životné prostredie, avšak v tomto manuáli sa venujeme iba procesu posudzovaniu navrhovaných činností.

Tento manuál sa venuje procesu EIA upravenému novelou účinnou od 1.1.2015. Ak sa na proces EIA, ktorý je predmetom vášho záujmu, vzťahuje úprava účinná do 31.12.2014, napíšte nám na info@viaiuris.sk. Na požiadanie vám zašleme manuál k tejto úprave.

Základný manuál

Všeobecne o procese EIA » Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predchádza povoľovaniu vymedzených činností s výrazným dopadom na životné prostredie. Čítať ďalej…

Pojmy používané v EIA » Dotknutým orgánom je ten orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti, jej zmeny. Čítať ďalej…

Činnosti, ktoré podliehajú EIA » ie každá činnosť, ktorá môže nejakým spôsobom ovplyvniť životné prostredie podlieha posudzovaniu vplyvov navrhovanej činnosti. Existuje množstvo činností, ktoré, po ich povolení, síce budú mať vplyv na životné prostredie, avšak EIA nepodliehajú. Čítať ďalej…

Stručne o procese EIA » Proces povinného posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti a jej zmeny na životné prostredie pozostáva z týchto základných fáz: Čítať ďalej…

Ako sa môže verejnosť zapojiť do konania » Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli. Čítať ďalej…

Kto sa môže stať účastníkom konania » Účastníkom konania sa môžu stať fyzické osoby, občianske združenia a mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia i občianske iniciatívy. Čítať ďalej…

Čo robiť, ak sú práva verejnosti v procese EIA porušované » K porušeniu práv verejnosti v procese EIA dochádza napríklad v takýchto situáciách: Čítať ďalej…

Práva verejnosti ako účastníka konania » Ak sa člen verejnosti stane účastníkom konania o povolení stavby alebo činnosti (napr. v stavebnom a územnom konaní podľa stavebného zákona, ktoré nasleduje po posudzovaní vplyvov na životné prostredie), náležia mu práva vyplývajúce zo správneho poriadku a z osobitných predpisov, ktoré sa priamo dotýkajú povoľovania jednotlivých činností. Čítať ďalej…

Povoľovacie konania, ktoré nasledujú po EIA » Ako už bolo uvedené, po splnení podmienok stanovených zákonom EIA majú členovia verejnosti právo stať sa účastníkmi správnych konaní, v ktorých sa rozhoduje o povolení činností, u ktorých prebehlo posudzovanie ich vplyvov na životné prostredie. Čítať ďalej…

Ďalšie informácie

Vzory podaní » Otázky a odpovede » Užitočné odkazy » Súvisiace právne predpisy