Ako získať informácie?

Dočítajte sa viac o práve na prístup k informáciám. O tom, že ide o dôležité právo niet pochýb. Preto vám predstavujeme niekoľko návodov ako toto právo uplatniť a tiež pripájame výber z našich vlastných skúseností.

Základný manuál

Postup pri podávaní žiadosti o informácie » Jedným zo spôsobov získavania informácií je podanie žiadosti o informácie adresovanej konkrétnej povinnej osobe, teda subjektu, ktorý má informácie k dispozícii. Čítať ďalej…

Lehoty na vybavenie žiadosti » Subjekt, ktorému je žiadosť adresovaná je povinný vybaviť žiadosť o informácie do 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o informáciu. Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí žiadateľovi prijatie žiadosti. Čítať ďalej…

Odmietnutie sprístupniť požadované informácie » Ak povinná osoba hoci len sčasti odmietne sprístupniť požadovanú informáciu, vydá o tom v stanovenej lehote (alebo predĺženej lehote) písomné rozhodnutie, ktoré musí obsahovať výrok o nesprístupnení informácie a dôvody, prečo informáciu nebolo možné sprístupniť. Čítať ďalej…

Aké informácie nemožno sprístupniť » Zákon je postavený na princípe „čo nie je tajné je verejné“. Zákon presne stanovuje kategórie informácií, ktoré z dôvodu ochrany záujmov štátu alebo práv iných nemožno sprístupniť. Čítať ďalej…

Ako sa brániť proti nesprístupneniu informácie » Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o nesprístupnení informácie alebo v lehote 15 dní od fiktívneho doručenia rozhodnutia. Čítať ďalej…

Úhrada nákladov za informácie » Informácie sa sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady za reálne náklady, ktorá nesmie prekročiť výšku reálne vynaložených materiálnych nákladov, napríklad cena spotrebovaného papiera, obálky, diskety, poštovné. Čítať ďalej…

Aktívne zverejňovanie informácií » Okrem sprístupňovania na žiadosť, úrady majú povinnosť zverejňovať zákonom stanovený okruh údajov aktívne, z vlastnej iniciatívy. Čítať ďalej…

Zodpovednosť za porušenie zákona » Podľa zákona sa priestupku na úseku prístupu k informáciám dopustí ten kto vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie, alebo vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií, alebo poruší inú povinnosť stanovenú zákonom o slobode informácií. Čítať ďalej…

Ďalšie informácie

Vzory podaní » Otázky a odpovede » Praktické príklady prípadov » Užitočné odkazy » Súvisiace právne predpisy