Investičné zámery okolo nás

V tejto časti sa venuje možnostiam, ktorými je možné ovplyvniť investičné zámery, ktoré sa pripravujú vo vašom okolí. Realizácia niektorých investičných zámerov na vybudovanie nových priemyselných prevádzok, infraštruktúry, atď. môže výrazne zmeniť životný štandard, pohodlie či iné životné podmienky dotknutých obyvateľov. Napríklad nová štvorprúdová cesta vedúca v blízkosti rodinných domov môže priniesť ich obyvateľom zvýšenie hluku, nová prevádzka na spracovanie kameňa môže priniesť zvýšenie prašnosti v okolí prevádzky, nová výšková budova môže úplne zatieniť rodinné domy, ktoré sa nachádzajú v jej blízkosti. Preto je dôležité vedieť:

1. ako sa o pripravovanom investičnom zámere dozvedieť v čase, keď je jeho realizáciu možné ovplyvniť
2. ako prebieha povoľovanie investičného zámeru
3. ako je možné investičný zámer ovplyvniť

Účasť dotknutých obyvateľov je pri povoľovaní nových (respektíve pri rekonštrukcii, či zmene tých existujúcich) investičných zámerov žiaduca a v niektorých prípadoch až nevyhnutná. Je tomu tak preto, že nikto iný nebude hájiť záujmy dotknutých obyvateľov účinnejšie než tí, ktorých sa to bezprostredne dotýka; vo väčšine prípadov sa pritom nemusí jednať o snahu obyvateľov o zmarenie investičného zámeru (čo však tiež nie je, v prípade úplne negatívneho vplyvu investičného zámeru na životné podmienky obyvateľov), ale o upozornenie na nedostatky zámeru, či vplyvy na zdravie a životné podmienky obyvateľov, ktoré si investor neuvedomil a pri tvorbe návrhu investičného zámeru nezohľadnil. Tieto nedostatky je možné odstrániť v priebehu povoľovania zámeru, pričom jednou z možných (niekedy nevyhnutných) ciest je práve využitie možných právnych prostriedkov.

Základný manuál

Ako sa dá dozvedieť o pripravovaných investičných zámeroch » Existuje viacero možností, ako sa môžu miestni obyvatelia (alebo ktokoľvek iný) dozvedieť o tom, že sa chystá povoľovanie investičného zámeru v ich okolí, resp. o tom, že vôbec môže dôjsť k tomu, aby v ich okolí bol nejaký investičný zámer naplánovaný. Čítať ďalej…

Spôsoby, akými sa môžu občania zapojiť do povoľovania investičných zámerov a ovplyvniť ich » V súčasnosti existuje viacero právnych nástrojov, ako môžu obyvatelia obcí, či iná verejnosť ovplyvniť plánovanie, umiestňovanie, výstavbu i prevádzku rôznych investičných zámerov. Vždy to ale vyžaduje aktivitu a záujem tých, ktorým na tom záleží a ktorých sa to týka. Čítať ďalej…

Ďalšie informácie

Vzory podaní » Otázky a odpovede » Praktické príklady prípadov » Užitočné odkazy » Súvisiace právne predpisy