Ako správne spísať petíciu?

Jedným z kontrolných mechanizmov a nástrojov na presadenie záujmov skupín či jednotlivcov je petičné právo. Ústava Slovenskej republiky v čl. 27 ods. 1 stanovuje:

Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Základné podmienky pre výkon petičného práva v Slovenskej republike stanovuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Od 1. 9. 2015 nastali pri organizácií petícií významné zmeny, ktoré sú v tomto manuáli zahrnuté. Na vybavenie petície doručenej orgánu verejnej moci pred 1. 9. 2015 sa vzťahuje právna úprava účinná do 31. 8. 2015.

Najdôležitejšie prínosy novely:

• zavádza možnosti elektronickej podpory petícií a jasne definuje spôsob ich podpisovania a podávania
• zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci osobne prerokovať petíciu s organizátormi petície, ak príslušný orgán nebude chcieť hoci aj sčasti petícii vyhovieť. Pozrite si bližšie podmienky.

Mladí v Zobrovci sa dohodli s obcou, že na svoje aktivity môžu používať budovu kultúrneho strediska. Zariadili si tam dve miestnosti a symbolickou čiastkou 30 € mesačne prispievali na chod budovy. V obci sa však zmenil starosta a mladí sa dozvedeli, že chce kultúrne stredisko zrušiť, lebo sám nemá deti a vie si predstaviť lepšie využitie tejto budovy na komerčné účely. Mladým a ani ostatným obyvateľom obce sa to nepáčilo, a preto sa mladí rozhodli, že zorganizujú petíciu.

Petície, o ktorých osobitný predpis ustanovuje najnižší počet alebo vek podporovateľov, však bude možné elektronicky podporovať až od 1.1.2017, po stanovení požiadaviek vyhláškou Úradu vlády SR.

Základný manuál

Čo je to petícia a kedy ju využiť? » Petícia je výzva, pod ktorú sa podpisujú občania, a tým sa v konkrétnej veci obracajú na orgány verejnej moci. Čítať ďalej…

Na koho sa možno obrátiť s petíciou? Petíciou sa možno obrátiť len na takzvané orgány verejnej moci. Čítať ďalej…

Kto môže zorganizovať petíciu? » Petíciu môžu zostaviť, obstarať pod ňu podpisy a doručiť orgánu verejnej správy osoby akejkoľvek štátnej príslušnosti (občania SR, ako aj cudzinci) a v zásade akéhokoľvek veku, teda aj mladí, ktorí nedovŕšili osemnásť rokov (maloleté osoby). Čítať ďalej…

Kto sa môže podpísať pod petíciu? » Pod petíciu sa môžu v zásade podpísať osoby akejkoľvek štátnej príslušnosti (občania SR, ako aj cudzinci) a akéhokoľvek veku, teda aj mladí, ktorí nedovŕšili osemnásť rokov (maloleté osoby). Petíciu tiež môžu podpísať právnické osoby. Čítať ďalej…

Ako má vyzerať petícia? » Od 1. 9. 2015 sa zaviedlo podanie petície aj v elektronickej podobe, čo predstavuje efektívny spôsob zvyšovania miery občianskej aj politickej participácie. Čítať ďalej…

Koľko podpisov potrebujeme? » Zákon o petičnom práve nestanovuje počet podpisov, ktorý je potrebný na vybavenie petície, a preto v zásade platí, že orgán verejnej moci je povinný sa zaoberať petíciou s akýmkoľvek množstvom podpisov. Čítať ďalej…

Ako a kde možno zhromažďovať podpisy? » Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním či už na podpisovom hárku alebo v elektronickej podobe. K podpisu sa nesmú žiadnym spôsobom nútiť. Čítať ďalej…

Vybavenie petície » Právu podať petíciu prislúcha povinnosť úradov prijať petíciu, prešetriť ju a vybaviť tak, aby zistili skutočný stav veci, jej súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Čítať ďalej…

Petícia za vyhlásenie miestneho referenda na odvolanie starostu » Jednou z možností ako sa obyvatelia obce môžu zapojiť aktívne do fungovania svojej obce, je vysloviť nespokojnosť s konaním starostu, a to tak, že ho odvolajú v miestnom referende. Konanie miestneho referenda môžu obyvatelia podnietiť zorganizovaním petície. Čítať ďalej…

Elektronické petície v aktuálnej praxi na Slovensku »  V súčasnosti už je možné na zbieranie podpisov pre petíciu využiť aj formu elektronickej petície. Aké možnosti na Slovensku sú? Čítať ďalej…

Ďalšie informácie

Vzory podaní » Otázky a odpovede » Praktické príklady prípadov » Súvisiace právne predpisy