Ako sa zapojiť do tvorby právnych predpisov?

Hodnoty, ktoré spoločnosť uznáva, ako sú dobro či krásno, sa postupne pretavovali do určitých pravidiel, v tomto prípade morálky a estetiky. Aj túžba spoločnosti po poriadku a spravodlivosti sa preniesla do úpravy vo forme právnych predpisov. Ak by v spoločnosti neexistoval právny systém, anarchia by viedla k zániku spoločenského zriadenia a k neexistencii verejných autorít. Vzhľadom na spoločenský význam právnych noriem je dodržiavanie týchto, na rozdiel od iných noriem, vynútiteľné štátom.

Tvorba právnych noriem má preto štátom upravený aj jasný postup. V každom štáte je upravená podľa toho, či ide o všeobecne záväzné normy alebo normy záväzné len pre určité územné celky.

Obsahom tejto časti sú informácie o tom, ako jednotlivé právne normy vznikajú a ako môže verejnosť ovplyvniť ich podobu. Zaoberáme sa všetkými štádiami legislatívneho procesu a v každej fáze sa snažíme popísať možnosti, ktoré má na ovplyvnenie tvorby zákona verejnosť.

Základný manuál

Tvorba všeobecne záväzných právnych noriem » Medzi všeobecne záväzné právne normy (predpisy) v Slovenskej republike patrí Ústava Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády Slovenskej republiky a vyhlášky a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy (napr. Protimonopolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie), iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska. Čítať ďalej…

Príprava návrhu zákona, ústavného zákona a ústavy » Právo podávať návrhy zákonov, ústavných zákonov a ústavy (ďalej len „zákonov“), teda zákonodarnú iniciatívu, má u nás vláda SR, poslanci NR SR a výbory NR SR. Vláda podáva návrhy ako kolektívny orgán, zákonodarnú iniciatívu teda nemajú jej jednotliví členovia, ale iba vláda ako celok. Čítať ďalej…

Ako pripomienkovať návrh zákona » Po schválení návrhu zákona na porade ministra zverejní ministerstvo každý návrh právneho predpisu povinne na pripomienkové konanie na portáli (portál Slov-Lex nahradil od 1.1.2016 doteraz používaný Portál právnych predpisov). Čítať ďalej…

Ako podať hromadnú pripomienku » Pripomienkové konanie k návrhu právneho predpisu sa vykonáva na portáli tak, aby bola zabezpečená aj účasť verejnosti na pripomienkovom konaní. Verejnosť môže, tak ako aj ostatné orgány a inštitúcie, podávať v stanovenej lehote k návrhu zákona pripomienky. Čítať ďalej…

Zákon vo vláde » Návrh zákona sa po definitívnom odobrení ministrom dostáva do legislatívnej rady vlády a pred členov vlády. Legislatívna rada je poradným orgánom vlády, venuje sa „legislatívnej čistote“ návrhov zákonov. Legislatívna rada má na zaujatie stanoviska spravidla 30 dní. Čítať ďalej…

Zákon vo vláde – možnosti verejnosti » V legislatívnej rade a vo vláde musí návrh zákona obhajovať predovšetkým predkladateľ, a to po stránke legislatívnej, ekonomickej a pod. Čítať ďalej…

Poslanecké návrhy zákonov » Návrh zákona môžu tiež okrem vlády predložiť výbory a poslanci Národnej rady (tak poslanci – jednotlivci, ako aj skupiny poslancov). Tvorbu právnych predpisov poslancami a výbormi upravuje Zákon č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR a už spomínané Legislatívne pravidlá tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. Čítať ďalej…

Poslanecké návrhy zákonov – možnosti verejnosti » Dôležité je predovšetkým získať kontakt na poslancov. Je to možné prostredníctvom výborov (a ich tajomníkov), cez poslanecký klub (a jeho asistentov), alebo priamo cez kanceláriu poslanca. Kontakt je možné získať aj cez sekretariát politickej strany. Čítať ďalej…

Prerokovanie zákonov v Národnej rade SR » Ďalšia procedúra pri prijímaní zákonov je rovnaká pre všetkých navrhovateľov, tak pre vládu ako aj pre poslanca alebo výbor NR SR. Navrhovaný zákon sa v parlamente prerokováva v tzv. troch čítaniach. Rozhodnutia NR SR sa vždy prijímajú ako výsledok hlasovania. Čítať ďalej…

Prerokovanie zákonov v Národnej rade SR – možnosti verejnosti » V prípade, že sa do parlamentu dostal návrh zákona, ktorý je absolútne neprijateľný a vychádza zo zlých zásad, má verejnosť malé možnosti na jeho zmenu. Poslanci majú návrh zákona k dispozícii aspoň 15 dní a za ten čas možno s poslancami komunikovať a dosiahnuť, aby proti zákonu hlasovala potrebná väčšina. Čítať ďalej…

Právomoci prezidenta » Prezident republiky môže po schválení zákona v NR SR ešte zamiešať karty jeho vrátením. Zákon môže vrátiť Národnej rade so svojimi pripomienkami v lehote 15 dni odo dňa schválenia zákona. V parlamente sa prerokujú len pripomienky prezidenta, a to iba v druhom a treťom čítaní. Čítať ďalej…

Podpis, vyhlásenie a publikovanie zákona » Zákony schválené v národnej rade podpisuje predseda NR SR, prezident SR a predseda vlády SR. Schválený zákon zašle predseda NR SR najneskôr do 21 dní odo dňa jeho schválenia na vyhlásenie v Zbierke zákonov SR (v prípade zákona, ktorý už prezident raz vrátil, sa táto lehota skracuje na 14 dní). Čítať ďalej…

Skrátené legislatívne konanie » Skrátené legislatívne konanie sa môže použiť len za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. Rozhoduje o tom národná rada na návrh vlády. Čítať ďalej…