Nefungujúca samospráva

V tomto manuáli sa budeme venovať možnostiam nápravy v prípade nefunkčnosti, nekonania orgánov obce alebo ich protizákonného konania.

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Tieto orgány sú zodpovedné za zdravé, transparentné a zákonné fungovanie v obci. V prípade, že povinnosti a právomoci orgánov obce nie sú riadne vykonávané alebo sú vykonávané protizákonne, právny poriadok dáva buď samotným orgánom obce, iným orgánom verejnej správy alebo občanom do rúk prostriedky kontroly ale aj prostriedky nápravy. Niektorým týmto prostriedkom, podmienkam ich použitia a ich účinkom, sa venujeme ďalej.

Niektorými otázkami kontroly orgánov verejnej moci, aj obci, sa VIA IURIS venovala aj na svojej výročnej konferencii , ktorá patrí do série podujatí venovaných téme Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská a ktorá sa konala v dňoch 19. – 20. novembra 2007 v Pezinku. Závery z tejto konferencie sú zhrnuté v publikácii Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská: Verejná kontrola verejnej moci.

Základný manuál

Vzájomná kontrola vo vnútri obce » Najsilnejším prvkom vnútornej kontroly v obci je hlavný kontrolór. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Kontrolnú činnosť musí vykonávať nezávisle a nestranne. Čítať ďalej…

Kontrola obce inými orgánmi verejnej správy » Kontrolné mechanizmy prokuratúry. Fyzické aj právnické osoby sa môžu obracať na prokurátora s podnetom, ktorý smeruje k tomu, aby prokurátor vykonal opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti. Čítať ďalej…

Odvolanie starostu obyvateľmi obce » Jednou z možností ako sa obyvatelia obce môžu zapojiť aktívne do fungovania svojej obce, je vysloviť nespokojnosť s konaním starostu, a to tak, že ho odvolajú v miestnom referende. Konanie miestneho referenda môžu obyvatelia podnietiť zorganizovaním petície. Čítať ďalej…

Kontrola nakladania s majetkom obce » V zmysle § 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Čítať ďalej…

Trestnoprávna zodpovednosť starostu » V prípade, že starosta obce hrubo porušuje svoje povinnosti, prichádza do úvahy aj jeho trestnoprávna zodpovednosť. Čítať ďalej…

Ďalšie informácie

Vzory podaní » Otázky a odpovede » Praktické príklady prípadov » Užitočné odkazy » Súvisiace právne predpisy