Súdna ochrana životného prostredia

Tento manuál popisuje, ako môže verejnosť chrániť práva životného prostredia na súde v prípadoch, ak boli tieto práva porušené nezákonným rozhodnutím štátneho orgánu.

Široké oprávnenia verejnosti na prístup k súdu vo veciach životného prostredia (najmä právo podať žalobu na ochranu životného prostredia) bolo v slovenskom právnom poriadku zakotvené zákonom č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. Tento manuál sa venuje najmä popisu práv verejnosti, ktoré vyplývajú z tohto zákona.

Základný manuál

Všeobecne k zapájaniu sa do ochrany životného prostredia » Výkon mnohých činností, ktoré by mohli ohroziť, resp. poškodiť životné prostredie je podmienený vydaním rozhodnutia, ktorým orgán verejnej správy danú činnosť povolí, čím umožní jej vykonávanie. Čítať ďalej…

Právny základ » Široké oprávnenia verejnosti na prístup k súdu vo veciach životného prostredia (najmä právo podať žalobu na ochranu životného prostredia) bolo v slovenskom právnom poriadku zakotvené zákonom č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. Čítať ďalej…

Kto môže podať žalobu na ochranu životného prostredia » Oprávnenou na podanie žaloby na ochranu životného prostredia v zmysle Správneho súdneho poriadku je tzv. zainteresovaná verejnosť. Čítať ďalej…

Proti čomu môže byť podaná žaloba na ochranu životného prostredia » Správny súdny poriadok uvádza, že zainteresovaná verejnosť môže podať žalobu proti rozhodnutiu správneho orgánu. Čítať ďalej…

Čo sa môže v žalobe namietať » Zainteresovaná verejnosť má pri podávaní žaloby pomerne výnimočné postavenie. Správny súdny poriadok stanovuje, že popri prokuratúre, ide o žalobcu, ktorý sa môže domáhať ochrany iných ako svojich subjektívnych práv. Čítať ďalej…

Podmienky pre podanie žaloby na ochranu životného prostredia » Žaloba musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo vydania opatrenia orgánu verejnej správy. Čítať ďalej…

Odkladný účinok žaloby » Často sa stáva, že kým správny súd rozhodne o podanej žalobe, dôjde k vykonaniu takéhoto rozhodnutia a k nezvratnému poškodeniu životného prostredia. Čítať ďalej…

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o žalobe na ochranu životného prostredia »Správny súdny poriadok stanovuje zásadu, že o žalobách sa rozhoduje v jednoinštančnom konaní pred krajským súdom. Čítať ďalej…

Účasť zainteresovanej verejnosti v konaní pred súdom, ak nie je žalobcom » Správny súdny poriadok počíta aj s účasťou zainteresovanej verejnosti v konaní pred súdom v prípadoch, ak zainteresovaná verejnosť nie je tým, kto podal žalobu. Čítať ďalej…

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede