Zásahy do vlastníctva a súkromia

Pri našej práci sme sa stretli s opakovanými zásahmi orgánov verejnej správy, alebo aj medzi jednotlivými fyzickými a právnickými osobami, do pokojného užívania majetku jednotlivcov a do ich súkromia. V tejto súvislosti sme pomáhali pri zabezpečení ochrany práv jednotlivcov alebo aj skupín obyvateľov hlavne pri nezákonnom vyvlastňovaní a pri neoprávnených a nezákonných zásahoch do ich pokojného života najmä v hlukom. V tomto manuáli nájdete zhrnuté práva a povinnosti, ktoré v týchto situáciách majú jednotliví aktéri sporu a možnosti nápravy pri nezákonných zásahoch do zákonom a ústavou chránených práv.

Základný manuál

Všeobecne k ochrane súkromia » Pre rozvoj spoločnosti a jej nerušený vývoj je veľmi dôležité poskytnúť ochranu tým najzákladnejším stránkam jednotlivca – jeho osobnosti. Čítať ďalej…

Vyvlastňovanie » Vlastnícke právo garantuje ústava pre všetkým vlastníkov s rovnakým obsahom a ochranou. Ústava zároveň aj vymedzuje štyri základné podmienky, za ktorých je možné vlastníctvo obmedziť aj proti vôli vlastníka. Čítať ďalej…

Ochrana pred hlukom » Na úseku ochrany pre hlukom možno z noriem verejného práva spomenúť popri stavebnom zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (pozri hlavne § 43d a § 87) predovšetkým zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čítať ďalej…

Ďalšie informácie

Vzory podaní » Otázky a odpovede » Praktické príklady prípadov » Súvisiace právne predpisy