Nekonajúce úrady

Na Slovensku je smutnou realitou, že orgány verejnej správy alebo súdy, ktoré by mali byť vzorom pri dodržiavaní svojich povinností, mnohokrát nekonajú v zákonom stanovených lehotách. Tie orgány, ktoré zase lehoty na konanie zákonom stanovené nemajú, nekonajú dostatočne rýchlo tak, aby zabezpečili ochranu práv účastníkov konania a zabezpečili pre nich spravodlivé konania bez zbytočných prieťahov. Nečinnosťou úradu môže byť aj opomenutie predpísaných úkonov alebo obštrukčné úkony úrady, ktoré nevedú k úkonu úradu, ktorý účastník požadoval alebo navrhoval.

V nasledujúcom manuáli sa venujeme možnostiam nápravy, ktoré má účastník konania k dispozícii v jednotlivých konaniach, ak úrady vykazujú známky nečinnosti.

Základný manuál

Nečinnosť orgánov verejnej správy » V zmysle § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. Čítať ďalej…

Nečinnosť súdov » Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov patrí medzi základné práva a je garantované čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Čítať ďalej…

Nárok na náhradu škody spôsobenej nečinnosťou » Za škodu, ktorá bola spôsobená nezákonnou nečinnosťou zodpovedá štát podľa osobitného zákona – zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Čítať ďalej…

Ďalšie informácie

Vzory podaní » Otázky a odpovede » Praktické príklady prípadov » Súvisiace právne predpisy