Príručky a návody

AKO NA TO

VIA IURIS sa dlhodobo venuje presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva. Od roku 1993 sme nazbierali množstvo informácií a skúseností a rozhodli sme sa o ne podeliť aj s vami.

 

Manuál „Príručky a návody“ obsahuje právny komentár k vybraným témam, popisuje priebeh konaní, poskytuje prehľad použiteľných prostriedkov nápravy, zodpovedá na často kladené otázky, poukazuje na úspešné prípady, judikatúru a ponúka vzory podaní, či argumentáciu pri konkrétnych problémoch.

 

Našim cieľom je takto zvýšiť právne vedomie ľudí a zároveň vám pomôcť riešiť jednoduchšie právne problémy bez pomoci právnika. Veríme, že tieto informácie budete pokladať za užitočné.

 

Manuál neslúži na poskytovanie právnej pomoci, ale na zdieľanie skúseností v oblastiach, ktorým sa naša organizácia venuje. VIA IURIS nepreberá za úplnosť alebo aktuálnosť informácií záruku. Za obsah iných internetových stránok, na ktoré odkazujú odkazy na tejto stránke, nenesie VIA IURIS zodpovednosť.

 

Stránku priebežne dopĺňame o ďalšie témy a aktualizujeme. Posledná aktualizácia prebehla v októbri 2016.  .

Dôležité informácie

POZRITE VIAC

Ako založiť občianske združenie?

Ako slobodní občania máme právo združovať sa. Čo toto právo znamená a aké sú jeho limity? Zistite viac.

Ako sa zapojiť do tvorby právnych predpisov

Ako jednotlivé právne normy vznikajú a ako možno zo strany verejnosti ovplyvniť ich podobu? Zistite viac.

Nefungujúca samospráva

Čo robiť v prípade nefunkčnosti, nekonania orgánov obce alebo ich protizákonného konania? Zistite viac.

Zastrašujú vás pre vaše aktivity?

Sloboda slova je zárukou plurality v spoločnosti. Čo ak je niekto za túto slobodu postihovaný? Zistite viac.

Nekonajúce úrady

Čo robiť, ak úrady nekonali tak ako by mali? Zistite viac.

Zásahy do vlastníctva a súkromia

Aké sú vaše práva pri nezákonných zásahoch do týchto zákonom a ústavou chránených práv? Zistite viac.

Súdna ochrana životného prostredia

Ako môže verejnosť chrániť práva životného prostredia na súde, ak boli tieto práva porušené nezákonným rozhodnutím štátneho orgánu? Zistite viac.

Ako zvolať zhromaždenie?

Ako občania máme právo zhromažďovať sa a vyjadrovať tak svoje postoje alebo realizovať ďalšie práva. Zistite viac.

Ako získať informácie?

Informácie sú kyslíkom demokracie. Zistite viac o práve na prístup k informáciám.

Investičné zámery okolo nás

Aké máme možnosti ovplyvniť investičné zámery, ktoré sa pripravujú v našom okolí? Zistite viac.

 Ako správne spísať petíciu

Ako správne spísať petíciu, kto ju môže podpísať, komu ju doručiť? Zistite viac.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Aké zmeny priniesla nová novela zákona o EIA? Aké činnosti podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, kto sa môže zapojiť do konania a ako? Zistite viac.

Ako sa zúčastniť na ochrane životného prostredia

Rôzne typy konaní s dopadom na životné prostredie – od výrubu drevín, cez udeľovanie výnimiek na vykonávanie činností v chránených územiach až po povoľovanie investičných činností s výrazným dopadom na životné prostredie, sa môžu diať za aktívnej účasti verejnosti. Zistite viac.