Ako zvolať zhromaždenie?

Medzinárodné dohovory na ochranu ľudských práv a ústava v čl. 28 zaručujú občanom slobodne a pokojne sa zhromažďovať. Toto právo je podrobnejšie upravené v zákone o zhromažďovacom práve (zákon č. 84/1990 Z.z.).

Zhromaždením sa rozumie verejne prístupné stretnutie ľudí, ktorého cieľom je využívanie slobody prejavu a iných ústavných práv, šírenie informácií a názorov, alebo účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Zhromaždením je aj pouličný sprievod alebo manifestácia. Na druhej strane, zhromaždením sa podľa zákona o nemyslí zhromaždenie súvisiace s činnosťou štátnych orgánov alebo s poskytovaním služieb.

Základný manuál

Čo treba vedieť pred zvolaním zhromaždenia » Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať. Toto právo možno obmedziť, len ak je to nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre bezpečnosť štátu. Čítať ďalej…

Oznámenie zhromaždenia » Zvolávateľ je povinný najmenej päť dní pred zhromaždením písomne oznámiť konanie zhromaždenia obci, na území ktorej sa má zhromaždenie konať. Oznámenie v kratšej lehote úrad môže (a nemusí) prijať. Čítať ďalej…

Priebeh a rozpustenie zhromaždenia » Zvolávateľ môže účastníkov zhromaždenia pozývať ústne, písomne a dokonca aj prostredníctvom obecného rozhlasu. Obce a štátne orgány poskytujú zvolávateľovi potrebnú súčinnosť. Čítať ďalej…

Zákaz zhromaždenia » Zákaz zhromaždenia je veľmi vážnym obmedzením zhromažďovacieho práva. Obec môže zhromaždenie zakázať len z určitých dôvodov. Čítať ďalej…

Rušenie zhromaždenia » Ak sa ktokoľvek pokúsi neoprávnene brániť inému vo využívaní zhromažďovacieho práva, môže ísť podľa intenzity zásahu buď o priestupok proti zhromažďovaciemu právu alebo dokonca o trestný čin. Čítať ďalej…

Ďalšie informácie

Vzory podaní » Otázky a odpovede » Praktické príklady prípadov » Užitočné odkazy » Súvisiace právne predpisy