Ako sa zúčastniť na ochrane životného prostredia?

Rôzne typy konaní s dopadom na životné prostredie – od výrubu drevín, cez udeľovanie výnimiek na vykonávanie činností v chránených územiach až po povoľovanie investičných činností s výrazným dopadom na životné prostredie, sa môžu diať za aktívnej a efektívnej účasti verejnosti. Existuje viacero spôsobov, ako sa verejnosť môže v týchto konaniach zapojiť.

Základný manuál

 Všeobecne o správnom konaní » Ak sa chceme baviť o spôsoboch, akými sa dá ovplyvniť ochrana životného prostredia v konaniach pred štátnymi orgánmi, ktorých rozhodovanie sa ochrany životného prostredia dotýka, je dôležité vedieť na základe akých pravidiel sa tieto konania vedú. Čítať ďalej…

Správne konanie z pohľadu účastníka konania » Konania, ktoré nasledujú po procese EIA, procese IPKZ, väčšina konaní podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj mnohé konania podľa iných zákonov, ktoré smerujú k vydaniu rozhodnutia sa riadia jedným základným zákonom. Čítať ďalej…

Účasť v konaniach, v ktorých sa rozhoduje o zásahoch do prírody

Jednotlivé typy konania » Rôzne typy konaní s dopadom na prírodu – od výrubu drevín, cez udeľovanie výnimiek na vykonávanie činností v chránených územiach, alebo na usmrtenie chránených druhov živočícha až po vyhlasovanie chránených území sa môžu diať za účasti verejnosti. Čítať ďalej…

Konkrétne konania, ktorých sa možno zúčastniť » Podľa zákona o ochrane prírody sa postupuje napríklad v konaniach, v ktorých sa rozhoduje o vyhlasovaní chránených území. Čítať ďalej…

Orgány ochrany prírody » Orgánmi ochrany prírody sú: obec, okresný úrad… Čítať ďalej…

Dôležité termíny a úrady » Konanie sa zahajuje na žiadosť toho, kto chce vykonávať činnosť, na ktorú je podľa zákona o ochrane prírody potrebné rozhodnutie. Čítať ďalej…

Ako sa zapojiť? » Verejnosť má viacero možností, ako sa zapojiť do konaní, vedených podľa zákona o ochrane prírody, nie vždy však ich procesné postavenie má rovnakú silu ovplyvniť priebeh a výsledok konania. Čítať ďalej…

Práva verejnosti v tomto konaní » Vo všeobecnosti vyplývajú práva a povinnosti účastníka konania zo správneho poriadku, ktorý je všeobecným procesným právnym predpisom na základe ktorého musia všetky správne orgány postupovať. Čítať ďalej…

Účasť v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)

Tejto problematike venujeme časť Posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Účasť v procese integrovaného povoľovania (IPKZ)

Čo je integrované povoľovanie? » Proces integrovaného povoľovania integruje a nahrádza niektoré súhlasy a povolenia do jedného konania pri prevádzkach spôsobujúcich výrazné znečistenie životného prostredia. Čítať ďalej…

Činnosti, ktoré podliehajú IPKZ » Integrovanému povoľovaniu podliehajú najmä veľké priemyselné prevádzky v rôznych odvetviach priemyslu. Všetky sú vymenované v prílohe č. 1 zákona o IPKZ. Čítať ďalej…

Stručne o IPKZ » Pred samotným integrovaným povoľovaním môže prebehnúť konzultácia alebo predbežné prerokovanie medzi prevádzkovateľom a inšpekciou. Čítať ďalej…

Orgány v procese IPKZ » Príslušným orgánom v konaní o IPKZ je Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá integrované povolenie vydáva a vedie konanie o ňom. Čítať ďalej…

Dôležité termíny a úrady » Písomné záväzné stanovisko inšpekcie, či prevádzka vyžaduje povolenie a v akej lehote, treba prevádzkovateľovi oznámiť do 30 dní od doručenia žiadosti o konzultáciu. Čítať ďalej…

Ako sa zapojiť? » Členovia verejnosti, ktorí sa zapoja do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) prevádzok, ktoré následne podliehajú povoľovaniu podľa zákona o IPKZ majú právo byť účastníkmi týchto povoľovacích konaní. Čítať ďalej…

Práva verejnosti v tomto konaní » Vo všeobecnosti vyplývajú práva a povinnosti účastníka konania zo správneho poriadku, ktorý je všeobecným procesným právnym predpisom na základe ktorého musia všetky správne orgány postupovať. Čítať ďalej…

Ďalšie informácie

Vzory podaní » Otázky a odpovede » Praktické príklady prípadov » Súvisiace právne predpisy