TRVANIE KAUZY: od 2011 (živá)

Ťažba zlata na Podpoľaní

PROBLÉM

Podpoľanie nad zlato

Cyperská spoločnosť Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, s.r.o. má záujem ťažiť zlato v lokalite Biely vrch pri Detve. Ťažiť chce v otvorenej povrchovej bani a z vyťaženej rudy získavať zlato metódou kyanidového lúhovania. Tento spôsob ťažby zlata odmietol aj Európsky parlament. Kyanid je vysoko toxická chemická látka a podľa rámcovej smernice o vode je jednou z hlavných znečisťujúcich látok. Kyanid môže mať katastrofálne a nezvratné následky na ľudské zdravie a životné prostredie, a teda aj na biodiverzitu. Obyvatelia Detvy a okolitých obcí zastúpení združením Podpoľanie nad zlato majú vážne obavy z ťažby a aktívne vystupujú proti zámeru ťažby zlata v tejto lokalite. Najskôr sa však museli vysporiadať s tým, aby s nimi banské úrady vôbec konali ako s účastníkom konania.

30

MILIÓNOV TON

kyanidom prepláchnutej horniny za 10 rokov

250

METROV

hlboký lom

50

METROV

vysoká skládka horniny

30

HAVÁRIÍ

s únikom kyanidu na svete za posledných 30 rokov

LEN 1 GRAM

zlata sa vyťaží z tony horniny

VYŤAŽENÁ HORNINA

51 Titanicov za rok

VÝSLEDOK KAUZY

Podpoľanie nad zlato

Povoľovacie konanie je do konca roku 2016 prerušené a žiadna ťažba zlata zatiaľ nie je povolená, pretože investor musí doplniť svoj návrh na začatie konania. Súdy rozhodli, že Podpoľanie nad zlato má postavenie účastníka v konaniach podľa banského zákona. V septembri 2014 parlament schválil novelu banského zákona č. 285/2014 Z.z., ktorou sa zakazuje používať kyanidové lúhovanie pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov.

DOSIAHNUTÝ PRECEDENS

Podpoľanie nad zlato

Súdy rozhodli, že bez ohľadu na faktické znenie slovenských zákonov, tieto treba vykladať v duchu Aarhuského dohovoru a tak, aby bol dodržaný zmysel tohto dohovoru a aby nebol aplikovaný len formalisticky.

V konkrétnom prípade to znamená, že banské úrady musia umožniť občianskemu združeniu byť účastníkom konania o určení dobývacieho priestoru. Súd tiež konštatoval, že vnútroštátne procesné predpisy nemôžu byť v konaniach upravené takým spôsobom, ktorý by prakticky znemožňoval alebo nadmerne sťažoval výkon práv zaručených komunitárnym právom. Najvyšší súd potom konštatoval, že neexistuje dôvod, aby bolo rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru vylúčené z okruhu konaní týkajúcich sa životného prostredia.

ČASOVÁ OS

Podpoľanie nad zlato

 • / 2008 /

  cyperská spoločnosť publikuje výsledky geologického prieskumu výskytu zlata v lokalite Biely vrch

 • / 2011 /

  začalo sa konanie o určenie dobývacieho priestoru Detva, banské úrady rozhodli, že Podpoľanie nad zlato nie je účastníkom tohto konania

 • / 2011 /

  Podpoľanie nad zlato sa v spolupráci s právnikmi VIA IURIS odvoláva a neskôr podáva žalobu na súd

 • / 2012 /

  Krajský súd v Banskej Bystrici vyhovel žalobe a rozhodol, že verejnosť má právo podieľať sa na rozhodovaní o ťažbe zlata z pozície účastníka konania

 • / 2012 /

  Hlavný banský úrad sa odvolal proti rozsudku

 • / 2012 /

  Banský úrad vydal rozhodnutie, ktorým určil dobývací priestor Detva, Podpoľanie nad zlato sa proti tomuto rozhodnutiu odvolalo, hoci ho úrady stále ignorovali

 • / 2013 /

  Najvyšší súd SR potvrdzuje rozhodnutie krajského súdu o tom, že Podpoľanie nad zlato má byť účastníkom konania o určení dobývacieho priestoru

 • / 2013 /

  Hlavný banský úrad zrušil rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru

 • / 2013 /

  Obvodný banský úrad prerušil konanie o určení dobývacieho priestoru do konca roku 2016

ZOBRAZIŤ VIACSKRYŤ VIAC