Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre

K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie predložený Generálnou prokuratúrou SR dňa 15.7.2015. navrhujeme nasledujúce pozmeňujúce návrhy:

1. Novelizačný bod č. 6 sa mení takto:
§ 6 ods. 2 znie:

„(2) Pokyn vydaný podriadenému prokurátorovi musí mať písomnú formu. Podriadený prokurátor je povinný ho splniť, ak ďalej nie je ustanovené inak. Ak vec neznesie odklad, nadriadený prokurátor môže pokyn vydať aj ústne, telefonicky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Pokyn vydaný ústne, telefonicky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu musí nadriadený prokurátor do 48 hodín zopakovať písomne, inak je pokyn neplatný. Zodpovednosť za konanie na základe pokynu, ktorý sa stal neplatným, nesie nadriadený prokurátor, ktorý pokyn vydal. Pokyn podľa odseku 1 písm. a) a b) musí nadriadený prokurátor písomne odôvodniť; pokyn o odňatí veci sa zverejňuje podľa § 55m.

Pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

V návrhu novely zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre (ďalej aj „zákon o prokuratúre“), boli z ustanovenia § 6 ods. 2 vypustené vety týkajúce sa povinnosti odôvodniť pokyn vydaný podriadenému prokurátorovi o tom, ako má postupovať v konaní a pri plnení úloh a tiež týkajúce sa pokynu, ktorým nadriadený prokurátor rozhodol, že úkony vykoná iný podriadený prokurátor (pokyn o odňatí veci). Zároveň z návrhu zmeny tohto ustanovenia bola vypustená povinnosť pokyn o odňatí veci zverejniť podľa § 55m zákona o prokuratúre. Rešpektujúc riadiacu pôsobnosť nadriadeného prokurátora považujeme za potrebné ponechať v zákone uvedené povinnosti. Prispievajú k posilneniu samostatnosti a objektivite výkonu právomocí prokurátora a k obmedzovaniu priestoru prípadných neodôvodnených, účelových zásahov, vrátane bezdôvodnej výmeny prokurátora, ktorému bola vec pridelená. Ponechaním povinnosti odôvodniť uvedené pokyny prokurátora a zverejniť pokyn o odňatí veci teda nespochybňujeme a ani nezužujeme právomoc nadriadeného prokurátora. Považujeme však za nevyhnutné nezľavovať z doterajších požiadaviek zákona na atribúty, ktoré výkon týchto právomoci nadriadeného prokurátora má mať. Dôvodová správa k zmene ustanovenia § 6 ods. 2 neuvádza ani zmienku o dôvodoch, pre ktoré navrhovateľ vypúšťa povinnosť odôvodniť uvedené pokyny a zverejniť pokyn odňatí veci. Preto navrhujeme pridať k zneniu ustanovenia §6 ods. 2 poslednú vetu, ktorá znie: „Pokyn podľa odseku 1 písm. a) a b) musí nadriadený prokurátor písomne odôvodniť; pokyn o odňatí veci sa zverejňuje podľa § 55m.“

2. Novelizačný bod č. 8 navrhujeme vypustiť.

Pripomienku považujeme za zásadnú

Odôvodnenie:
V návrhu novely zákona sa v bode 8. v ust. § 7 ods. 2 za druhú vetu navrhuje nová tretia veta, ktorá znie: „Toto funkčné obdobie sa predlžuje, ak nie je vymenovaný nový generálny prokurátor alebo ak nový generálny prokurátor ešte nezložil sľub, a to až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom.“. Navrhovanou zemnou sa predlžuje funkčné obdobie zo zákonom predpokladaných 7 rokov na dobu neurčitú v prípade, ak nastane právna skutočnosť nevymenovania alebo nezloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Navrhovanú zmenu považujeme za neopodstatnenú. Podľa doposiaľ platnej právnej úpravy vykonáva v takomto prípade funkciu generálneho prokurátora prvý námestník generálneho prokurátora. Ten vykonáva funkciu generálneho prokurátora aj v iných situáciách, t.j. keď svoju funkciu generálny prokurátor nevykonáva po čas dlhší ako 30 kalendárnych dní alebo má pozastavený výkon svojej funkcie. Legitimita jeho úkonov je síce odvodená od jedinej osoby, generálneho prokurátora, ktorého legitimita však je odvodená od Národnej rady Slovenskej republiky. Preto sa nestotožňujeme s argumentom o legitimite prvého námestníka, ktorý je uvedený v dôvodovej správne k návrhu ustanovenia. Naopak, možné dôsledky navrhovanej zmeny sú závažnejšie než navrhovateľom uvádzaná spornosť legitimity prvého námestníka zastupovať generálneho prokurátora v uvedenom prípade. Na voľbu generálneho prokurátora je potrebný politický konsenzus minimálne nadpolovičnej väčšiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Následne je potrebný akt vymenovania zo strany prezidenta republiky. Považujeme za rizikové, že v prípade uzákonenia navrhovanej zmeny, by časť politického spektra, ktorej väčšinou bol aktuálny generálny prokurátor zvolený, nebude mať záujem na nájdení konsenzu a realizovaní úspešnej (v zmysle nadpolovičnej) voľby novej osoby na post generálneho prokurátora. Takouto zmenou právnej úpravy môže dôjsť k zablokovaniu a reálnemu znemožneniu výmeny osoby na poste generálneho prokurátora, nehovoriac o posilnení politickej závislosti generálneho prokurátora, ktorého funkčné obdobie by reálne nebolo vymedzené objektívne stanovenou právnou skutočnosťou (plynutie času), ale politickým rozhodnutím poslancov o zvolení nového generálneho prokurátora. Napokon, možno konštatovať, že ústavný súd SR priznal prvému námestníkovi generálneho prokurátora aj ústavné právomoci generálneho prokurátora (napr. podanie návrhu na ústavný súd) ak nastane situácia identifikovaná v § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona o prokuratúre. Preto navrhujeme v ust. § 7 ods. 2 novú tretiu vetu vypustiť.

3. Novelizačný bod č. 12 navrhujeme vypustiť.

Pripomienku považujeme za zásadnú

Odôvodnenie:
V uvedenom novelizačnom bode sa navrhuje vypustiť z ustanovenia § 7 ods. 7 prax advokáta, ktorá sa považuje na účely vymenovania prokurátora za generálneho prokurátora za justičnú prax. Za justičnú prax v tomto prípade by sa tak považovala iba prax prokurátora a sudcu. V zmysle dôvodovej správy je jedným z dôvodom zmeny skutočnosť, že výkon praxe advokáta je špecifický, odlišný od výkonu funkcie prokurátora alebo sudcu. Zároveň sa v dôvodovej správe uvádza, že advokát poskytuje právne služby, pričom sa môže špecializovať iba na určitú oblasť práva, a vôbec sa nemusí venovať trestnému právu či správnemu právu, ktoré sú nosnými pri výkone pôsobností prokuratúry. Uvedený dôvod nepovažujeme za relevantný. Výkon každej z uvedených profesií má svoje špecifiká. Zároveň obava zo špecializácie na iné oblasti práva, než oblasti na prokuratúre najfrekventovanejšie, a teda prípadná odborná nedostatočnosť kandidáta má byť predmetom preverenia počas výberového procesu na funkciu prokurátora. Nesplnenie odborných predpokladov v relevantných právnych odvetviach by malo byť prekážkou aj na výkon funkcie radového prokurátora. Zužovanie okruhu osôb z príslušných právnických profesii znižuje možnosť výberu najkvalitnejšieho uchádzača. V neposlednom rade preverenie všetkých relevantných predpokladov na výkon funkcie generálneho prokurátora sa má realizovať v samotnom procese voľby a menovania osoby do tejto funkcie. Preto je vhodné ponechať ako doposiaľ širšie spektrum profesií, ktorých výkon sa považuje za justičnú prax a selekciu ponechať na orgánoch, ktoré voľbu a menovanie realizujú.

4. Novelizačný bod č. 15 navrhujeme upraviť nasledovne:
§ 9 ods. 3 znie:

(3) „Generálneho prokurátora zastupuje a počas zastupovania generálneho prokurátora vykonáva funkciu generálneho prokurátora v plnom rozsahu práv a povinností generálneho prokurátora prvý námestník generálneho prokurátora aj vtedy, ak

a) generálny prokurátor dočasne stratí oprávnenie vykonávať funkciu generálneho prokurátora z dôvodu pozastavenia výkonu funkcie prokurátora,
b) generálny prokurátor svoju funkciu po čas dlhší ako 30 kalendárnych dní nevykonáva,
c) generálny prokurátor nie je vymenovaný,
d) generálny prokurátor je vymenovaný, ale ešte nezložil sľub.“

Pripomienku považujeme za zásadnú

Odôvodnenie:
Návrh uvedeného ustanovenia nadväzuje na zmenu navrhovanú v novelizačnom bode č. 2, v ktorom sa predlžuje funkčné obdobie generálneho prokurátora zo zákonom predpokladaných 7 rokov na dobu neurčitú v prípade, ak nastane právna skutočnosť nevymenovania alebo nezloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Navrhovanú zmenu považujeme za neopodstatnenú z dôvodov bližšie uvedených pod bodom 2. Považujeme sa potrebné ponechať doposiaľ platnú právnu úpravu. Preto navrhujeme aby ustanovenie § 9 ods. 3) v navrhovanom znení bolo doplnené o písm. c) a d), v zmysle ktorých prvý námestník generálneho prokurátora vykonáva funkciu generálneho prokurátora aj vtedy, ak generálny prokurátor nie je vymenovaný a tiež v prípade, ak generálny prokurátor je vymenovaný, ale ešte nezložil sľub.

5. Novelizačný bod č. 16 navrhujeme upraviť nasledovne:

V navrhovanom ustanovení § 15 ods. 1 navrhujeme vypustiť písm. f), ktoré znie: „návrh na vyhlásenie rozhodnutia o uvoľnení funkcie prezidenta Slovenskej republiky.“

Pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Novým znením ust. § 31 ods. 3 sa navrhuje negatívne vymedzenie pojmu podnet. Podľa návrhu § 3 ods. 3 písm. c) podnetom nie je podanie, ak má charakter „dopytu, vyjadrenia, názoru, návrhu, žiadosti alebo sťažnosti, ak nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa podávateľ podnetu domáha“. Z uvedeného vyplýva zvýšenie nárokov na obsah podnetu, pričom pri absencii týchto náležitostí nejde v zmysle zákona o podnet a prokurátor na takéto podanie neprihliadne (§33 návrhu). Ide o zásadné sprísnenie požiadaviek inštitútu, využívaného aj bežnou laickou verejnosťou, pre ktorú môže byť náročné „jednoznačne vyjadriť“, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa podávateľ podnetu domáha. Návrh novely pritom v § 32 ods. 2 osobitne uvádza obsahové náležitosti podnetu, ktoré sú podľa nášho názoru dostatočným spresnením požiadaviek (§ 32, ods. 2: Podnet musí obsahovať, komu je určený, akej veci sa týka, kto ho podáva, proti komu smeruje, čoho sa podávateľ podnetu domáha a odôvodnenie podnetu.). Znenie navrhovaného ustanovenia vykazuje prvky arbitrárnosti, t.j. svojvoľnosti prokurátorov pri rozhodovaní o tom, čo je podnetom. Súčasne je navrhovaná zmena v príkrom rozpore so zásadou, že každé podanie adresované na prokuratúru je potrebné posudzovať nie podľa jeho slovného označenia, ale podľa jeho obsahu. Vzhľadom na potrebu zachovania dostupnosti tohto inštitútu pre širšiu laickú verejnosť, rešpektujúc požiadavku obsahových náležitostí navrhujeme ustanovenie § 31 ods. 3 písm. c) vypustiť.


Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre – na stiahnutie.