Pripomienky k novele zákona o EIA

Hromadná pripomienka združenia VIA IURIS  k návrhu zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (materiál č. LP/2016/885; rezortné číslo 7642/2016-9), ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie (portál SLOV-LEX) predložený Ministerstvom životného prostredia SR dňa 19.09.2016. Materiál bol zverejnený na portáli SLOV-LEX.

A. Pripomienky k jednotlivým bodom návrhu zákona:

1. k čl. I bod 1

V navrhovanom § 1 ods. 3 žiadame za slová „na mimoriadnu udalosť“ doplniť slová „podľa osobitného predpisu x“.

Poznámka pod čiarou x) znie: § 3 ods 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Vzhľadom k tomu, že pojem mimoriadna udalosť sa dá zaradiť medzi právne neurčité pojmy, považujeme za dôležité aby došlo k jeho jednoznačnému legislatívnemu vymedzeniu, aké mimoriadne udalosti sa pod týmto pojmom rozumejú. Jednoznačné vymedzenie tohto pojmu zabráni možným výkladovým nejasnostiam v aplikačnej praxi. Navrhujeme, aby sa tento pojem definoval odkazom na už existujúcu definíciu mimoriadnej udalosti uvedenej v zákone č. 42/1994 Z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Pripomienka je zásadná.

2. k čl. I bod 5, bod 8 a bod 12

V navrhovaných § 23 ods. 1, § 30 ods. 3 a 33 ods. 1 žiadame slová „svojho webového sídla“ nahradiť slovami „webového sídla ministerstva“.

Odôvodnenie:
Nesúhlasíme s tým, aby zverejňovanie informácií o zámere, rozsahu hodnotenia a správe o hodnotení prebiehalo na webových sídlach príslušných orgánov a nie na „webovom sídle ministerstva“, ako je tomu v súčasnosti. Nevidíme dôvod na to, aby sa menila súčasná prax zverejňovania informácií o všetkých konaniach EIA na jednom mieste, ktorým je Enviroportál; návrh novely v tomto je podľa nášho názoru krokom späť a sťaží prístup verejnosti k informáciám ohľadom konaní EIA, keďže informácie o procesoch EIA bude potrebné vyhľadávať na weboch rôznych úradov. V tomto ohľade zavádzajúce tvrdenie uvedené vo všeobecnej časti dôvodovej správy, kde sa uvádza, že „Cieľom novely zákona je zároveň posilnenie prístupu verejnosti k informáciám.“.

Pripomienka je zásadná.

3. k čl. I. bod 6

Navrhujeme, aby sa obsah výrokovej časti rozhodnutia zo zisťovacieho konania vymedzil v samostatnom ustanovení a komplexným spôsobom.

Odôvodnenie:
Navrhované znenie nepredstavuje legislatívne čisté riešenie. Ak chce navrhovateľ vymedziť obsah výrokovej časti rozhodnutia zo zisťovacieho konania, bolo by vhodné, aby toto vymedzenie bolo úplné. V prípade, ak by bolo schválené navrhované znenie, časť výrokovej časti rozhodnutia by sa nachádzala v ustanovení § 29 ods. 12 („v rozhodnutí príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nemá posudzovať podľa tohto zákona“) a časť v ustanovení § 29 ods. 13 spoločne s obsahovým vymedzením odôvodnenia. Bolo by vhodné, ak by sa celý obsah výrokovej časti rozhodnutia upravil v samostatnom ustanovení (napr. nový § 29 ods. 13) a celý obsah odôvodnenia by bol vymedzený v inom samostatnom ustanovení (napr. § 29 ods. 14). Znenie § 29 ods. 13 by mohlo znieť napr. „Výroková časť rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem náležitosti stanovených všeobecným predpisom o správnom konaní, obsahuje určenie či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona. Výroková časť rozhodnutia obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujú, alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie, ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona.“.

Pripomienka je zásadná.

4. k čl. I body 9 a 42

Uvedené novelizačné body navrhujeme vypustiť.

Odôvodnenie:
Uvedené novelizačné body sú nejasné a nezrozumiteľné. Nie je vôbec jasné, komu, resp. čomu majú porovnávané varianty „vyhovovať“ a v ktorej fáze procesu EIA sa to určí.

Pripomienka je zásadná.

5. k čl. I bod 13

Navrhujeme, nasledovné znenie novelizačného bodu 13: V § 37 ods. 9 znie: „Platnosť záverečného stanoviska k činnosti sú tri roky odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov a zároveň sa najneskôr 5 rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti začne realizácia navrhovanej činnosti.“.

Odôvodnenie:
Existujúca lehota platnosti záverečného stanoviska je sedem rokov, čo je neprimerane dlhá doba, keďže počas tak dlhého obdobia takmer jednoznačne dôjde k zmenám v prostredí alebo k zmenám v oblasti najlepších dostupných technológií, čo spôsobí faktickú zastaranosť záverečného stanoviska. Návrhu novelizačného bodu k tejto lehote ešte pridáva ďalších 15 rokov, čo dohromady predstavuje 22 rokov. Po tak dlhej dobe už záverečné stanovisko nemôže reálne odrážať potenciálne vplyvy povoľovanej činnosti na životné prostredie, keďže v dotknutom prostredí môže dôjsť počas tak dlhého obdobia k zmenám, ktoré môžu zásadne ovplyvniť vplyvy povoľovanej činnosti na životné prostredie. Preto navrhujeme túto lehotu zreálniť a skrátiť navrhovaným spôsobom.

Pripomienka je zásadná.

6. k čl. I bod 15

Navrhujeme, aby sa v texte ustanovenia jednoznačne vymedzilo, o aké „relevantné posúdenia“ ide, vrátane ich procesného vymedzenia v rámci konania EIA.

Odôvodnenie:
Druhá veta navrhovaného ustanovenia § 60 ods. 2 je vágna. Ide o doslovné prebratie textu novely smernice EIA, bez toho, aby došlo k jeho systémovému vymedzeniu v legislatívnych podmienkach SR. Nie je jasné, aký je vzťah daného ustanovenia, k „iným relevantným posúdeniam“, ktoré už v texte zákona č. 24/2006 Z.z. sú zakotvené (napr. výsledok primeraného hodnotenia podľa ustanovenia § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody je nepochybné záväzným podkladom pre proces EIA a teda nesedí znenie ustanovenia, podľa ktorého len „môže“ dôjsť k využitiu dostupných výsledkov).

Pripomienka je zásadná.

B. Návrh nových novelizačných bodov:

1. v čl. I navrhujeme nový novelizačný bod, ktorý znie: „V § 18 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie: „Ak ide o viacero na seba nadväzujúcich zmien tej istej činnosti, ktoré samostatne nedosahujú prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8, avšak v súčte ich prekračujú, hľadí sa na tieto zmeny činnosti ako na jeden celok.“.

Odôvodnenie:
Pripomienka reaguje na negatívnu prax, v ktorej sa inštitút zmeny činnosti zneužíva
na obchádzanie povinnosti vykonať proces EIA, spôsobom, že navrhovateľ vykoná viacero zmien navrhovanej činnosti, ktoré jednotlivo nedosahujú prahové hodnoty stanovené v prílohe č. 8, avšak v súčte tieto hodnoty presahujú. Navrhované ustanovenie túto situáciu rieši.

Pripomienka je zásadná.

2. v čl. I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí, ktorý znie: „V § 20 ods. 3 sa

za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: Príslušný orgán konanie zastaví, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorej realizácia je osobitným predpisom zakázaná (x).“.

Poznámka pod čiarou x) znie: „napr. § 14 až  § 16 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“.

Odôvodnenie:
Z dôvodu hospodárnosti konania navrhujeme, aby bol príslušný orgán povinný zastaviť konanie o navrhovanej činnosti, ktorá je zakázaná podľa osobitných predpisov (napr. ak ide o navrhované umiestnenie stavby v území s piatym stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody, kde je umiestňovanie stavby v zmysle jeho ustanovenia § 16 ods. 1 písm. i) zakázané). V súčasnosti nemá príslušný orgán možnosť takéto konanie zastaviť, napriek tomu, že z podstaty veci je jasné, že vykonanie procesu EIA pre činnosť, ktorej výkon je zakázaný a na povolenie ktorej nemá navrhovateľ právny nárok, je zbytočný. Pripomienka vychádza z požiadaviek novely smernice EIA vo vzťahu k povinnosti koordinovať postupy podľa jednotlivých predpisov (bod 37 preambuly novely smernice EIA).

Pripomienka je zásadná.

3. v čl. I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí, ktorý znie: „§ 32 sa vypúšťa.“

Odôvodnenie:
Navrhujeme, aby bola zo zákona vypustená možnosť nahradiť správu o hodnotení zámerom. Sme presvedčení o tom, že každá z jednotlivých typov dokumentácie EIA má v procese EIA svoje miesto a význam a nahradenie správy o hodnotení zámerom, tento význam neguje. Navyše je to mätúce aj pre dotknuté subjekty, keď napr. dotknutá verejnosť sa vyjadruje k zámeru, o ktorom dopredu nevie, že tento nahradí správu o hodnotení a teda aj pripomienky k nemu, môžu mať iný charakter a rozsah.

V prípade, ak Ministerstvo životného prostredia SR túto pripomienku neakceptuje, alternatívne navrhujeme, aby v prípade, ak má navrhovateľ v úmysle nahradiť správu o hodnotení zámerom, vopred o tomto informoval a táto informácia bola známa aj pre verejnosť ešte pred tým, než začnú bežať lehoty k podaniu stanoviska k zámeru. Zároveň by bolo vhodné primerane tieto lehoty predĺžiť.

Pripomienka je zásadná.

4. v čl. I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí, ktorý znie: „V § 36 ods. 3 znie: „Odborne spôsobilá osoba určená príslušným orgánom podľa odseku 1 vypracuje odborný posudok na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s príslušným orgánom a doručí ho príslušnému orgánu v termíne podľa odseku 4. V zmluve musí byť dohodnutá aj odmena za vypracovanie odborného posudku.“.

Pripomienka je zásadná.

5. v čl. I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí, ktorý znie: „V § 59 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie: „Odmenu dohodnutú podľa § 36 ods. 3 uhradí spracovateľovi posudku príslušný orgán. Príslušný orgán vyúčtuje sumu, ktorá odpovedá výške odmeny uhradenej spracovateľovi odborného posudku, navrhovateľovi v lehote 15 dní od doručenia odborného posudku príslušnému orgánu. Navrhovateľ je povinný túto sumu uhradiť v lehote 10 dní od doručenia vyúčtovania na účet príslušného orgánu, ako súčasť nákladov uvedených v odseku 1. Príslušný orgán môže konanie prerušiť až do doby uhradenia sumy navrhovateľom.“.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie k bodom 4 a 5:
Navrhujeme ustanoviť, aby v prípade odborného posudku neexistoval vzťah medzi spracovateľom posudku a navrhovateľom, ale medzi spracovateľom posudku a príslušným orgánom. V súčasnej dobe je spracovateľ posudku priamo platený navrhovateľom, čo spôsobuje jeho závislosť na navrhovateľovi a jeho možnú ovplyvniteľnosť. Takáto situácia neprospieva k dôveryhodnosti procesu EIA a z praxe je známe, že nezávislosť spracovateľov odborných posudkov (ale aj správ o hodnotení) býva často spochybňovaná práve z tohto dôvodu. Pripomienka túto situáciu rieši spôsobom, kedy by existoval zmluvný vzťah medzi spracovateľom posudku a príslušným orgánom, v rámci ktorého by bola dohodnutá aj odmena, ktorú by po odovzdaní posudku následne uhradil príslušnému orgánu navrhovateľ, ako súčasť nákladov na proces EIA v zmysle ustanovenia § 59 zákona. Kým by neprišlo k úhrade, príslušný orgán by bol oprávnený konanie prerušiť. Navrhovaná úprava je inšpirovaná úpravou procesu EIA v Českej republike, kde táto prax dlhodobo funguje. Pripomienka reaguje aj na požiadavky novely smernice EIA uvedené v preambule novely body 32 a 33, ako aj čl. 5 ods. 3 novelizovanej smernice.

6. v čl. I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí, ktorý znie

V § 62 ods. 6 znie: „Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu osobu, ktorá

a) opakovane alebo hrubo porušila svoje povinnosti v priebehu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo v súvislosti s ním; najmä ak v zámere, správe o hodnotení, alebo odbornom posudku uviedla nepravdivé alebo neúplné údaje,
b) bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d),
c) nezúčastnila sa na školení,
d) nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.

Odôvodnenie:
Navrhujeme spresniť a doplniť sankciu vyškrtnutia zo zoznamu odborne spôsobilých osôb o dôvod uvedenia nepravdivých, alebo neúplných údajov v dokumentácii EIA. Aktuálna úprava tejto sankcie je v praxi nepoužiteľná, vzhľadom k tomu, že sa vzťahuje len na osoby uvedené v § 62 ods. 4 a 5 (pozri predvetie aktuálneho znenia § 62 ods. 6), preto navrhujeme úpravu aj predvetia tohto ustanovenia. Pripomienka vychádza z požiadaviek novely smernice EIA – nový čl. 10a týkajúci sa účinných sankcií.

Pripomienka je zásadná.

7. v čl. I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí, ktorý znie

Za § 63 sa vkladá nové ustanovenie § 63a, ktoré, vrátane názvu, znie:

㤠63a

Konflikt záujmov

V prípade, ak sa v konaní podľa tohto zákona preukáže, že zamestnanec príslušného orgánu je v konflikte záujmov, nemôže takýto zamestnanec vykonať žiadny úkon v danej veci. Za konflikt záujmov sa považuje najmä, ak sa zamestnanec podieľal na vypracovaní zámeru alebo správy o hodnotení k činnosti, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie na príslušnom orgáne, ktorého je zamestnancom.“.

Odôvodnenie:
Novelizovaná smernica EIA ustanovuje povinnosť zaviesť pravidlá, ktoré vylúčia konflikt záujmov (čl. 9a novelizovanej smernice EIA). Navrhujeme túto povinnosť upraviť navrhnutým spôsobom. Z praxe vieme o prípadoch, kedy pracovník príslušného orgánu bol zároveň spracovateľom dokumentácie EIA, ktorá bola následne predložená príslušnému orgánu, kde bol daný pracovník zamestnaný, v rámci procesu EIA, čo je jednoznačný konflikt záujmov.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienky k novele zákona o EIA – na stiahnutie.