Pripomienky k novele zákona o majetku obcí

Pozmeňovací návrh k novele zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

1. Ustanovenie § 9a odsek 8 písm. e) znie:

e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Rozhodnutie musí obsahovať odôvodnenie. Zámer predať takto svoj majetok je obec povinná zverejniť na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú, a to na dobu 15 dní pred schválením prevodu v obecnom zastupiteľstve.

2. Ustanovenie §9a odsek 9 písm. c) znie:

c) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Rozhodnutie musí obsahovať odôvodnenie. Zámer prenajať takto svoj majetok je obec povinná zverejniť na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú, a to na dobu 15 dní pred schválením
v obecnom zastupiteľstve.

Odôvodnenie:
Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že uplatňovanie výnimky podľa ustanovenia §9a, ods. 8, písm. e) a ustanovenia §9a, ods. 9 písm. c), je v praxi najkritickejším miestom z hľadiska obchádzania zákonom stanovených povinností.

Vzhľadom na uvedené považujeme za potrebné spresniť ustanovenia upravujúce uvedenú výnimku. A to predovšetkým zvýšením kvóra, teda na 3/5 zo všetkých poslancov. Zároveň navrhujeme zavedenie povinnosti zdôvodniť uplatnenie tejto výnimky a tiež povinnosti zverejniť zámer predať a prenajať majetok uvedeným spôsobom a to 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve. Navrhovanou zmenou by sa malo zabrániť nekoncepčnému a netransparentnému nakladaniu s majetkom realizovaným účelovým použitím výnimky „dôvod hodný osobitného zreteľa“.

Pozmeňovací návrh k novele zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov

1. Ustanovenie § 9a odsek 8 písm. e) znie:
e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých zastupiteľstvo vyššieho územného celku rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Rozhodnutie musí obsahovať odôvodnenie. Zámer predať takto svoj majetok je vyšší územný celok povinný zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, a to na dobu 15 dní pred schválením prevodu v zastupiteľstve vyššieho územného celku.

2. Ustanovenie §9a odsek 9 písm. c) znie:
c) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých zastupiteľstvo vyššieho územného celku rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Rozhodnutie musí obsahovať odôvodnenie. Zámer prenajať takto svoj majetok je vyšší územný celok povinný zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, a to na dobu 15 dní pred
schválením v zastupiteľstve vyššieho územného celku.

Odôvodnenie:
Dôvody navrhovanej zmeny sú totožné s dôvodmi uvedenými pri návrhu zmeny zákona o majetku obcí vyššie.


Pripomienky VIA IURIS k novele zákona o majetku obcí – na stiahnutie.