TRVANIE KAUZY: 1999 - 2013 (ukončená)

Nová skládka odpadov Pezinok

PROBLÉM

Pezinská skládka

V meste mala napriek nesúhlasu ľudí a samosprávy vyrásť obrovská, nová skládka odpadu. Štátne orgány obchádzali záväzné predpisy a utajovali výsledky svojho rozhodovania. Kompetentní ignorovali petície a masové protesty a v niektorých konaniach účasť Pezinčanov dokonca celkom vylúčili. Zneužívali moc, tolerovali nezákonnú výstavbu a prevádzku starej skládky.

82 %

PEZINČANOV

nesúhlasí so skládkou

1 200

ĽUDÍ

zapojených do konaní

15

VEREJNÝCH PROTESTOV

150

OSOBNOSTÍ

podporilo Pezinčanov

ROZLOHA

12 futbalových ihrísk

OBJEM

730 000 m3 odpadu

HĹBKA

4-poschodový panelák

NAJBLIŽŠÍ DOM

280 m

VÝSLEDOK KAUZY

Pezinská skládka

Nová skládka odpadov je zatvorená, nemôže sa na ňu ukladať odpad. Povolenia na skládku boli zrušené.

DOSIAHNUTÝ PRECEDENS

Pezinská skládka

V kauze rozhodoval Súdny dvor EÚ. Podľa jeho rozhodnutia, ktoré je záväzné pre všetky krajiny EÚ:

– všeobecné súdy nemajú prihliadnuť na právny názor Ústavného súdu, ak sa tento názor zdá byť v rozpore s právom EÚ, zároveň sú povinné obrátiť sa na Súdny dvor EÚ s prejudiciálnymi otázkami,

– ochrana obchodného tajomstva nie je dôvod na utajovanie rozhodnutí štátnych orgánov,

– ľudia majú mať prístup k dôležitým informáciám už na začiatku konania, aby ich účasť mohla byť účinná,

– dotknutá verejnosť musí mať vytvorenú príležitosť žiadať predbežné opatrenia, vďaka ktorým sa dočasne odloží výkon alebo uplatňovanie povolenia, až kým sa vydá  konečné rozhodnutie,

– rozhodnutie vnútroštátneho súdu, ktorým sa zrušuje povolenie vydané v rozpore so smernicami EÚ, nemôže samo osebe predstavovať nedôvodný zásah do vlastníckeho práva prevádzkovateľa.

ČASOVÁ OS

Pezinská skládka

 • / 1999 /

  posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) na skládku odpadov v tzv. Novej jame v Pezinku

 • / september 2002 /

  Ekologická skládka, a.s. žiada o vydanie územného rozhodnutia – umiestnenie novej skládky v území

 • / november 2002 /

  Mesto Pezinok nepovolilo umiestnenie skládky v tzv. Novej jame

 • / máj 2007 /

  Krajský úrad vydáva územné rozhodnutie na skládku napriek tomu, že to územný plán Pezinka zakazuje

 • / január 2008 /

  Inšpektorát životného prostredia v Bratislave vydal prvostupňové povolenie Ekologickej skládke, a.s. na budovanie novej skládky

 • / február 2008 /

  prvá masová demonštrácia viac ako 6 000 Pezinčanov proti skládke

 • / máj 2008 /

  skládka sa začala nelegálne, teda bez stavebného povolenia stavať, Pezinčania demonštrujú pred Úradom vlády, opakovane rokujú s parlamentným výborom

 • / august 2008 /

  Inšpekcia životného prostredia, ústredie, zamietla odvolanie Pezinčanov a vydala povolenie na skládku

 • / september 2008 /

  Pezinčania sa obrátili na súd a žiadajú zrušenie povolenia na skládku pre nezákonnosť, zároveň žiadajú Ministerstvo životného prostredia SR aby zastavilo prevádzkovanie skládky

 • / november 2008 /

  trojtýždňová protestná občianska štafeta pred Ministerstvom životného prostredia, s podporou známych osobností

 • / február 2009 /

  masívna erózia pôdy na stavenisku, Inšpekcia životného prostredia napriek poškodeným stavebným objektom skládku kolauduje

 • / máj 2009 /

  Najvyšší súd ruší všetky povolenia súvisiace s novou skládkou a vec vrátil Inšpekcii na ďalšie konanie

 • / október 2009 /

  Ústavný súd odkladá vykonateľnosť rozsudku Najvyššieho súdu, Ekologická skládka, a.s. začína zavážať skládku odpadom

 • / január 2010 /

  Pezinčania informujú Európsky parlament o aktuálnom dianí v kauze

 • / apríl 2010 /

  Pezinčania demonštrujú pred Ústavným súdom

 • / august 2011 /

  výbor Národnej rady preveruje postup Generálnej prokuratúry SR v kauze

 • / január 2012 /

  Súdny dvor EÚ pojednáva o kauze Pezinská skládka

 • / január 2013 /

  Súdny dvor EÚ rozhoduje v prospech Pezinčanov

 • / máj 2013 /

  Najvyšší súd definitívne ruší povolenie na novú skládku odpadov v Pezinku

ZOBRAZIŤ VIACSKRYŤ VIAC
TAGY: